סדרי בטיחות בהפעלת כלי רכב

“מפעל” כל אחד מאלה:
(1) מיזם עסק, תאגיד או מוסד, שרשומים על שמו, או שהוא מפעיל או מנהל, כלי רכב מסוג כמפורט להלן בטור א’ במספר שאינו פחות מהנקוב לצדו בטור ב’
טור ב’  טור א’
40

(א) רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו שימושי או רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 4,000 ק”ג
20

(ב) אוטובוס, מונית, או רכב מסחרי שמשקלוהכולל המותר 4,001 או יותר
20

(ג) חלקם מהסוג שבפסקה (א) ולחקם מהסוג שבפסקה (ב) או סוג אחר

(2) (א) “משרד הובלה” כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים), התשל”ט-1978;
(ב) “משרד להסעות” כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור,הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ”ה -1985;
(ג) רשות מקומית שבבעלותה אוטובוס.

Call Now Button